Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA THÁI ÂM - ĐIẾU KHÁCH

 “Kỷ tuế lịch” nói rằng: “Điếu khách là hung thần của Tuế. Chủ việc bệnh tật, suy yếu, khóc lóc. Thường đóng sau Tuế hai thời. Chỗ đất nó quản không thể khởi tạo cùng thăm bệnh tìm thầy, thăm nhà có việc hiếu, đưa tang.”

 

“Bồng doanh thư” nói rằng: “Năm Tý tại Tuất, thuận hành mười hai thời là đúng vậy. Ngôi vị của nó thường đối xung với Quan phù.”