Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA THIÊN MÃ

“Khu yếu lịch” nói rằng: Thiên mã là ngựa trạm để cưỡi của trời. Ngày này nên trao chức cho công khanh, chọn người hiền lương, ban bố chính sự, đi xa đánh giặc.

Học giả Lý Đỉnh Tộ thời nhà Đường nói rằng: Thiên mã, tháng giêng khởi ở Ngọ, thuận hành sáu thời dương.

Còn ông Tào Chấn Khuê là Kinh Dịch gia thời Tống nói rằng: Thiên mã, thể sáu dương của Càn. “Dịch” nói rằng: Càn là Mã vậy.