Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA TUẾ LỘCNăm Giáp tại Dần, năm Ất tại Mão, năm Bính tại Tị, năm Đinh tại Ngọ, năm Mậu tại Tị, năm Kỷ tại Ngọ, năm Canh tại Thân, năm Tân tại Dậu, năm Nhâm tại Hợi, năm Quý tại Tý.

Xét Tuế lộc là phương Lâm quan của Tuế can. Căn cứ vào sự vượng suy của Ngũ hành, Lâm quan là thời đương thịnh, Đế vượng thì thái quá vậy. Vì thế Lộc mệnh gia lấy Lâm quan là Lộc mà Đế vượng là Nhẫn.