NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA HOÀNG PHAN - CẨU VĨ

 

     “Càn Khôn bảo điển” nói rằng: “ Hoàng phan là tinh kỳ vậy. Thường đóng ở tam hợp thời mộ. Chỗ đất nó quản không thể chọn đất mở cửa, cổng, cưới vợ, cưới chồng, nạp tiền của, chỗ mua bán, cùng với tạo tác. Phạm vào chủ có tổn vong”.     “Quảng thánh lịch” nói rằng: “Hoàng phan, năm Dần Ngọ Tuất tại Tuất, năm Thân Tý Thìn tại Thìn, năm Hợi Mão Mùi tại Mùi, năm Tị Dậu Sửu tại Sửu”.

 

     Ông Tào Chấn Khuê, nhà Dịch học thời Tống nói rằng: “Hoàng phan là ngôi vị Tuế quân an cư, vì vậy dùng thời mộ của tam hợp ngũ hành. Mộ là thổ vậy, vì thế nói nó Hoàng (màu vàng).

 

     Lượng Thiên Xích chú giải: “Hoàng phan là tinh kỳ của Tuế quân. Hiện nay trong thuật Phong thủy và thuật Trạch nhật thường không coi trọng nó, coi nó là thứ hung. Đây chính là Lỗ bộ đại giá, thường đi trước và sau xa giá của vua. Lỗ bộ đại giá giống như đội nghi thức vậy, gồm có binh khí, nghi trượng, cờ phướn, ô lọng. Thuật Tử vi vẫn dùng Hoàng phan để an trong lá số, coi đó là một trong Tứ linh, gọi đó là Hoa cái vậy. Chỗ Hoàng phan đóng thường trùng với Thái tuế, hoặc Quan phù, hoặc Bạch hổ. Ví dụ như:

Những năm Tứ mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi) thì Hoàng phan với Thái tuế cùng một chỗ.

Những năm Tứ sinh (Dần Thân Tị Hợi) thì Hoàng phan với Bạch hổ cùng một chỗ.

Những năm Tứ vượng (Tý Ngọ Mão Dậu) thì Hoàng phan với Quan phù cùng một chỗ.

Những hung tinh như vậy tụ bầy với nhau, xấu càng thêm xấu, tất sẽ dẫn đến tổn vong, kiện tụng, tang ma, tai nạn dưới góc nhìn của thuật Phong thủy và Trạch nhật”.


     Luận về Cẩu vĩ, “Càn Khôn bảo điển” nói rằng: “Cẩu vĩ cũng là tượng tinh kỳ, thường đóng đối xung với Hoàng phan. Phương nó hiện đang ở, không thể cưới vợ gả chồng, nạp nô tì, dâng lục súc cùng khởi tạo. Phạm vào thì hao phí tài vật, tổn tiểu khẩu.”     Còn ông Tào Chấn Khuê nói rằng: “Cẩu vĩ tượng của dũng sĩ, là tướng tiên phong, vì vậy thường đối nhau với Hoàng phan, đúng là đặt ở trước Hoa cái.”

 

     Lượng Thiên Xích chú giải: “Lỗ bộ đại giá, Hoàng phan là tượng tinh kỳ, thường đi trước xa giá. Cẩu vĩ là tượng dũng sĩ, thường đi sau xa giá, đối xung với Hoàng phan. Ví dụ như:

Năm Tý: Hoàng Phan đóng ở Thìn thì Cẩu vĩ đóng ở Tuất

Năm Sửu: Hoàng phan đóng ở Sửu thì Cẩu vĩ đóng ở Mùi

Năm Dần: Hoàng phan đóng ở Tuất thì Cẩu vĩ đóng ở Thìn

Ngoài ra phỏng theo như thế.

 

     Lại xét kỹ ra thì trục Hoàng phan - Cẩu vĩ trùng với Quan phù - Điếu khách, Tang môn - Bạch hổ, Thái tuế - Tuế phá. Cùng một lúc cả sơn và hướng đều có hung sát bài đặt tới. Phong thủy gia coi đó là sự kiêng kị là vì thế."

 

LƯỢNG THIÊN XÍCH


Bài đăng phổ biến