NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA BẠCH HỔ


“Nhân huyền bí khu kinh” nói rằng: “Bạch hổ là hung thần trong Tuế, thường đóng trước Tuế bốn thời, chỗ đất nó đóng mà phạm vào thì chủ về có tai ương tang phục. Thiết tưởng nên thận trọng”.

Còn ông Tào Chấn Khuê nói rằng: “Bạch hổ thường đóng tam hợp ở thời sau của Tuế. Quan phù là văn quyền thì Bạch hổ là vũ chức vậy. Giả như Tuế là Dần. là tam hợp hỏa cục Dần Ngọ Tuất, thì Ngọ là Quan phù văn quyền, Tuất là Bạch hổ vũ chức. Ngoài ra phỏng theo như thế”.Lượng Thiên Xích chú: “Hai Sao Quan phù và Bạch hổ cũng giống như hai hàng tả hữu văn võ của Tuế vậy. Tuế quân là Thiên tử chí tôn thì bên trái của Tuế là hàng quan văn, lấy Quan phù làm biểu. Bên phải của Tuế là hàng võ tướng, lấy Bạch hổ làm biểu. Võ chức Bạch hổ tuyên dương uy của Tuế, còn văn quan Quan phù thì tuyên dương đức của Tuế. Phạm vào uy đức của Thiên tử chí tôn thì tất chuốc lấy tai vạ vậy.


Bạch hổ chủ việc hình uy, đánh dẹp. Phạm vào thì có họa máu huyết, tang phục. Đối xung với Bạch hổ luôn là Tang môn, chủ về họa chết chóc, tử táng. Vì thế mà các nhà thuật số đều thận trọng khi dùng vậy. Cũng vì Bạch hổ là tang phục nên quần áo tang khắp cõi Á Đông đều là màu trắng, ý muốn cùng loài mà không gây hại nữa chăng?

Các Địa lý gia, Mệnh lý gia, Tuyển trạch cát nhật gia đều coi Bạch hổ là hung thần, cho dù là hình thế dẫn động, tức là khởi công động thổ ở phương Bạch hổ, hay là lý khí dẫn động, tức là có Thái tuế chiếu đến phương Bạch hổ thì cũng đều có sự hung xảy ra. Cần thận trọng là hơn cả vậy.”LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến