NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA TANG MÔN


“Kỷ tuế lịch” nói rằng: “Tang môn là hung thần của tuế. Chủ việc khóc lóc, tử táng. Thường đóng trước tuế hai thời. Chỗ đất nó quản không thể hưng khởi công việc. Phạm vào, chủ gặp việc đạo tặc, chết chóc, tử táng.”“Bồng doanh thư” nói: “Năm Tý tại Dần, thuận hành mười hai thời.”

Còn ông Tào Chấn Khuê nói rằng: “Tang môn là cổng ngoài của Thái tuế, thường đóng trước hai thời. Hoặc bằng Tang môn cùng với Bạch hổ đối xung, Bạch hổ chủ việc quần áo tang, xung ư, vì vậy nên hung.”

Lượng Thiên Xích chú giải: Tang môn là thời Thái tuế tự bệnh vậy. Lấy ví dụ Thái tuế là Tý, thì Tý là thời đương vượng, sang đến Sửu là suy, sang đến Dần là bệnh, sang đến Mão là tử.  Cứ tuần tự như vậy theo mười hai cung Trường sinh.

Lại ví dụ thêm. Giả như Thái tuế là Sửu, thì Sửu là thời đương vượng, sang đến Dần là suy, sang đến Mão là bệnh, sang đến Thìn là tử. Cứ tuần tự như vậy theo mười hai cung Trường sinh. Các năm khác phỏng theo như vậy mà tính.

Đó là phép tính Trường sinh dựa trên bản thể của Thái tuế, không liên quan đến phép tính Trường sinh của Tam hợp. Bởi thế nên mới gọi là “tự tuế” vậy.

Các Phong thủy sư thời nay thường không chú trọng đến Tang môn, vì coi đó là tiểu hung mà không phải đại hung, bởi vậy thường hay bỏ qua nó trong các phép tính thời gian khởi công xây dựng, động thổ hay tu tạo nhà cửa. Kỳ thực, Tang môn phát họa bạo liệt khi đóng tại bốn hướng Tý Ngọ Mão Dậu. Giả như Tang môn đóng tại cung Tý, năm đó lại khởi công xây nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa Tý hướng Ngọ là đặc biệt hung. Tang môn đóng tại cung Ngọ cũng nghĩa như vậy. Lại giả như Tang môn đóng tại cung Mão, năm đó lại khởi công xây nhà tọa Dậu hướng Mão, tọa Mão hướng Dậu là đặc biệt hung. Tang môn đóng tại cung Dậu cũng có nghĩa như vậy. Phạm vào sẽ có họa về đạo tặc trộm cướp, chết chóc, tử táng. Không thể coi thường vậy.

Lẽ vì đóng ở đất Tý Ngọ Mão Dậu mới khởi phát hung tai bạo liệt, còn các đất khác thì Tang môn ít ứng nghiệm hơn, cho nên các Phong thủy sư cho đó là tiểu hung mà coi thường hay sao?


LƯỢNG THIÊN XÍCH


Bài đăng phổ biến