Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA PHI THIÊN LỘC

Phi thiên lộc là Cát thần niên phương, dùng để chọn thời gian cho việc khai sơn lập hướng hoặc tu tạo trong lý luận Phong thủy, bổ trợ Cát khí cho địa vận và gia đạo.

"Tuyển trạch tông kính" viết rằng: "Lộc Mã Quý nhân, Sơn phương phùng cát. Trong Ngũ hổ độn thì có lực, ngoài độn thì yếu hơn."

"Thông thư" nói rằng: "Mã đáo đầu non, người phú quý - Lộc đáo đầu non, vượng tử tôn. Nếu gặp Lộc Mã cùng nhau đến thì nghìn lành trăm phúc tự đến kèm."

Nguyên lý là dùng Chân lộc của Thái tuế, theo Nguyệt kiến nhập vào trung cung, phi theo bộ vị Lượng Thiên Xích, chân Lộc đến cung nào thì cung đó có Phi thiên lộc của tháng đó.

Xét thấy: Phi thiên lộc là phương vị Cát thần trong năm, tùy theo từng tháng sẽ lần lượt bay tới chín cung, vì vậy mới gọi là Phi thiên. Phương pháp xác định là, đầu tiên tìm Can chi Tuế lộc của năm, đây được gọi là Chân lộc. Sau đó lấy Can chi của Nguyệt kiến nhập vào trung cung, theo Cửu cung mà phi thuận, gặp Chân lộc ở cung nào thì cung đó được cho là cát.

Như năm Giáp tý, Thiên lộc tại Dần, dùng Ngũ hổ độn, độn được là Bính dần. Vậy Bính dần là Chân lộc của năm Giáp tý. Tháng giêng của năm Giáp tý có Nguyệt kiến là Bính dần. Lấy nguyệt kiến Bính dần nhập trung cung, cũng tức là Chân lộc tại trung cung.
Tháng 2 là Đinh mão, lấy Đinh mão nhập trung cung, phi thuận thì Bính dần tới cung Khảm, vì vậy tháng 2 Phi thiên lộc tại cung khảm.
Tháng 3 là Mậu thìn, lấy Mậu thìn nhập trung cung, phi thuận thì Bính dần tới cung Ly, vì vậy tháng 3 Phi thiên lộc tại cung Ly.
Các tháng khác phỏng theo như thế.

Như năm Ất sửu, Thiên lộc tại Mão, dùng Ngũ hổ độn, độn được là Kỷ mão. Vậy Kỷ mão là Chân lộc của năm Ất sửu. Tháng giêng của năm Ất sửu có Nguyệt kiến là Mậu dần. Lấy nguyệt kiến Mậu dần nhập trung cung, phi thuận thì Kỷ mão tới cung Càn, vì vậy tháng giêng Phi thiên lộc tại cung Càn.
Tháng 2 là Kỷ mão, lấy Kỷ mão nhập trung cung, vì vậy tháng 2 Phi thiên lộc tại trung cung.
Tháng 3 là Canh thìn, lấy Canh thìn nhập trung cung, phi thuận thì Kỷ mão tại cung Khảm, vì vậy tháng 3 Phi thiên lộc tại cung Khảm.
Các tháng khác phỏng theo như thế.

Dưới đây là đồ hình Phi thiên lộc lập thành để độc giả dễ khảo cứu.